تبلیغات
گپی با تو - عوامل و راهكارهاى ایجاد شادى در زندگى را بیان كنید.

گپی با تو
 

براى ایجاد نشاط و شادابى در محیط خانواده، راهكارهایى را مى توان مطرح كرد كه اگر همسران به این راهكارها و توصیه ها توجه جدى و التزام عملى داشته باشند، فضاى خانه مملو از نشاط و شادكامى خواهد شد. عمده این راهكارها عبارت اند از:


الف) ارتباط كلامى و غیركلامى صحیح 

ب) ایجاد جاذبه هاى میان فردى 

ج) تفریح و مسافرت 

د) ورزش 

ه) دید و بازدید و صله رحم 

و) مهمان دارى 

ز) مزاح و شوخى 

ح) لباس هاى شاد و خوشرنگ 

ط) ارتباط جنسى صحیح 

ى) نیایش با خدا و حضور در اماكن مذهبى 

طبقه بندی: سبک زندگی، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 30 بهمن 1393 توسط سید